آگهی مزایده ( مرحله اول )

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد جهت موارد به شرح ذیل،  اقدام به برگزاری جلسه مزایده/ مناقصه عمومی نماید.

موارد مناقصه :

1) سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مسیر چالوس

2) سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مسیر تنکابن

3)پیمانکاری تاًمین نیروی انسانی کارکنان روزمزد

4)سرویس و نگهداری 7 دستگاه آسانسور

موارد مزایده :

1) بهره برداری از مکان مسقف ساختمان کشتی ساحلی

2)بهره برداری از رستوران بنفشه

متقاضیان محترم می توانند به منظور بازدید و دریافت فرم های شرایط مزایده و مناقصه و تحویل تقاضای خود حداکثر تا ساعت14روز پنج شنبه  مورخ  15/09/97به آدرس چالوس-روبروی شهرک توریستی نمک آبرود-هتل پارسیان خزر (امور مالی) مراجعه نمایند.                                                                                                                    

شماره تلفن:52188816-011 آدرس سایت:WWW.PARSIANKHAZAR.PIH.IR