چشـم انـداز

 

در افق چشم انداز گروه هتلهای بین المللی پارسیان :

با تمایزی بر گـرفـته از فـرهنـگ ایـرانـی اسـلامی و بـرنـد مـعتبر جهانی ،

پیشرو در ارائه خـدمات نـوین هتـلداری
.
.
.